Kulturní dědictví Vítkovických železáren

Detailed information

Year:

2019

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

259

ISBN:

978-80-85034-80-6

170 Kč

in stock

Buy

170 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

 

2. rozšířené vydání

Publikace přístupnou formou (historické a současné fotografie, technologická schémata, axonometrické kresby, mapové přílohy a přehledové tabulky) vysvětluje složitost a vzájemnou provázanost celé ostravsko-karvinské aglomerace. Kniha představuje průmyslové dědictví (průmyslové objekty a technické zařízení) Vítkovických železáren a navazující tzv. sociální instituce (obytné a sociální zázemí) chráněné podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, dále také na objekty a technické zařízení ve své době významné a dnes částečně nebo zcela zaniklé. Technické zařízení reprezentuje především technologický tok: těžba uhlí – koksování – výroba surového železa – zkujňování surového železa (ocelářství) – tváření (kovárna, válcovna, válcovna trubek). Obytné a sociální zázemí pro zaměstnance, bez kterého by stabilní výroba nebyla možná, představuje průmyslové město Nové Vítkovice ve Vítkovicích a Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Pro snadnější orientaci v historickém vývoji, technologických pojmech a místopisu je publikace členěna na kapitoly a katalogy. Kapitola Historický vývoj, včetně podkapitoly Památková ochrana a hledání nového využití, stručně charakterizuje historické souvislosti a současný stav. Kapitola Technický vývoj se snaží prostřednictvím lapidárních popisů a názorných reálných schémat vysvětlit podstatu a vývoj jednotlivých technologií využívaných ve Vítkovických železárnách. Jednotlivé kapitoly a katalogy jsou provázány formou vzájemných odkazů na kapitolu o technickém vývoji, na hesla katalogu podnikatelů a společností a na hesla kulturních památek. Katalog kulturních památek a plošné ochrany je řazen abecedně podle katastrálních území, dále typologického označení a prvního názvu (v průběhu vývoje se název obvykle několikrát měnil), případně aktuální adresy.

Obsah:

ÚVOD 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Historický vývoj Vítkovických železáren

  •    Koncepce založení železáren
  •    Založení Rudolfovy huti a její vývoj na místě dnešní tzv. Dolní oblasti Vítkovice
  •    Stavba pudlovny v Rudolfově huti a první provozní výsledky
  •    Výstavba prvých vysokých pecí
  •    Počátek výroby kolejnic
  •    Změna vlastnických poměrů
  •    Doprava a připojení na železniční síť
  •    Zavedení výroby plávkové oceli v Bessemerových konvertorech
  •    Zavedení pecí skotského typu a jejich nová lokace
  •    Vytvoření Vítkovického horního a hutního těžířstva (VHHT)
  •    Nástup Paula Kupelwiesera a modernizace výroby
  •    Zavedení martinských pecí a Thomasova konvertoru
  •    Zavedení tzv. Vítkovického duplexního pochodu
  •    Zakoupení Schiillerovy hutě a její přeměna na pudlovnu
  •    Pronájem a následná koupě Žofinské hutě
  •    Rozvoj závodu a orientace na zbrojní výrobu
  •    Nová koncepce vysokopecního závodu a výstavba vysokých pecí novějšího typu
  •    Založení Nové ocelárny a válcovny v Zábřehu a období 1. světové války
  •    Meziválečné období, výstavba válcovny za studená a železárny ve Fryštátu
  •    Zavedení výroby v elektrických pecích
  •    Změny vlastnických poměrů
  •    Období 2. světové války, založení tzv. Jižního závodu
  •    Období po roce 1945
  •    Období po roce 1948
  •    Přestavba vysokopecního závodu a stavba velkokapacitních vysokých pecí o obsahu 1 100  m³
  •    Zavedení sekundární metalurgie
  •    Atomový program a modernizace elektrických obloukových pecí
  •    Zahájení výroby oceli v konvertorech OXYVIT
  •    Modernizace válcoven
  •    Válcovna tlustých plechů kvarto 3,5
  •    Poslední období provozu vysokých pecí do ukončení výroby v letech 1972-1998
  •    Změna politických a hospodářských poměrů po roce 1989
  •    Ukončení výroby vysokých pecí
  •    Modernizace a změny v ocelárnách a válcovnách v nových hospodářských poměrech

Obecně-historické a kulturně-společenské aspekty historie Vítkovic

  •    Obyvatelstvo v době rozkvětu obce
  •    Propojení podniku a správy Vítkovic
  •    Vítkovice městem
  •    Vytvoření Velké Ostravy a postupný úpadek
  •    Urbanistický a stavební vývoj obce v kontextu zájmů a potřeb Vítkovických železáren
  •    Vznik železáren jako impuls к proměně vsi
  •    Příchod Paula Kupelwiesera: počátek nové éry
  •    Nové Vítkovice, městský satelit moderního typu
  •    První etapa: počátek budování projektu Nové Vítkovice
  •    Druhá etapa: ideální naplňování koncepce
  •       Obytné objekty
  •       Vodárna a vodovod
  •       Katolický kostel
  • Třetí etapa: podnik versus město
  •       Zdravotní, školní, tělovýchovná a volnočasová zařízení
  •       Dotváření urbanistické kompozice
  •       Jižní čtvrt
  • Válečná a meziválečná období: desetiletí pozvolného odkvětu
  •       Církevní, společenská a sportovní zařízení
  •       Náměstí Jiřího z Poděbrad
  • Vítkovice po 2. světové válce: viditelný úpadek
  •    Nové naděje

Památková ochrana a hledání nového využití

  •    Prvé systematické průzkumy průmyslového dědictví
  •    Muzejní aktivity
  •    Studentské projekty, důležitá etapa hledání nového využití
  •    Systematické průzkumy prováděné Národním památkovým ústavem
  •    Památková ochrana vybraných objektů a technického zařízení
  •    Zapsání statků České republiky do seznamu světového kulturního dědictví
  •    Postupné kroky к obnově
  •    Konverze a realizace nového využití
  •    Památková koncepce a architektonická vize

TECHNOLOGICKÝ A TYPOLOGICKÝ VÝVOJ HUTNICTVÍ ŽELEZA

Technologický tok hutnictví železa

Těžba uhlí

Těžba a úprava rud

Výroba koksu, koksování

  •    Koks
  •    Koksovna
  •    Technologický postup koksování (karbonizace)
  •    Koksovací pece
  •       Milíře
  •       Schaumburské pece (obřadové pece)
  •       Úlové pece
  •    Plamenné pece, využití vedlejších produktů karbonizace
  •       Pece typu Francois-Gobiet
  •       Pece typu Coopée
  •       Pece Ringel
  •    Využívání vedlejších produktů a regenerace tepla
  •       Pece typu Otto-Hoffmann
  •       Pece typu Koppen
  •    Koksochemie, zpracování vedlejších produktů karbonizace
  •       Koksárenský plyn
  •       Oddělováni dehtu
  •       Oddělováni čpavku (NH J 100 Oddělováni benzolu (benzolka)

Výroba surového železa

  •       Surové železo
  •       Vysokopecní plyn
  •       Struska
  •    Technologický postup výroby surového železa
  •       Základní druhy želez
  •    Vysoká pec
  •       Profil vysoké pece
  •       Zavážecí zařízení a uzávěr sazebny
  •    Konstrukce vysokých pecí ve Vítkovických železárnách
  •       Pece belgického typu 106 Pece skotského typu 106
  •       Pece skotského typu tzv. Lürmannova konstrukce
  •       Pece novějšího typu, tzv. Büttgenbachova konstrukce
  •       Sovětské typové konstrukce
  •    Ohřev větru a dmýchání
  •       Dmychadla
  •       Ohřívače větru
  •    Čištění vysokopecního plynu, vysokopecní potrubní trasy
  •       Prašník
  •       Plynočistírna LURGI

Zkujňování surového železa, ocelářství

  •    Ocelárna
  •    Zkujňovací pochod (zkujňování, ocelářský pochod)
  •       Kyselé a zásadité pochody
  •       Duplexní pochod
  •    Plávkové a svářkově pochody, ocelářské pece
  •       Pudlovací pece
  •       Pudlování (míchání)
  •       Dvojitá stabilní pudlovací pec (patent Küper)
  •       Dvojitá otočná pudlovací pec (patent Pietzka)
  •    Konvertory
  •       Konvertor
  •       Bessemerův konvertor
  •       Thomasův konvertor
  •       Kyslíkový konvertor OXYVIT
  •    Nístějová plamencová pec s regeneračním topením
  •       Martinský pochod
  •       Martinská pec / Siemens-Martinská pec/S-M pec
  •       Wellmannova pec
  •       Talbotova pec
  •       Tandemová pec
  •       Kelímkové pece
  •    Elektrické pece
  •       Elektrické obloukové pece
  •    Sekundární metalurgie
  •       Zařízení SL tryska (Skandinávská tryska, Scandiavian Lance)  
  •       Pánvová pec (LF)
  •       Zařízení ISSM
  •    Odlévání
  •       Lití oceli (licí pánev, kokila, ingot)
  •       ZPO, zařízeni plynulého odlévání (konlití)

Tváření

  •    Válcování
  •    Podélné válcování
  •       Dvouválcová stolice - duo (jednosměrné, reverzní)
  •       Tříválcová stolice - trio, Lauthovo trio
  •       Čtyřválcová stolice - kvarto
  •       Mnohoválcové stolice
  •       Univerzální stolice
  •    Kosé válcování, válcovna trubek
  •       Válcovací trať s poutničkou stolici-Mannesmann
  •       Válcovací trať s automatikem – Stiefel
  •    Kování
  •    Stroje pro kování
  •       Buchary
  •       Lisy

KATALOG PODNIKATELŮ, SPOLEČNOSTÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

  • Arcibiskupství olomoucké
  • Geymüller, Johann Heinrich
  • Gutmann, Wilhelm / David / Max
  • Kupelwieser, Paul
  • První rakousko-uherská vysokopecní společnost
  • Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“ (AG Reichswerke „Hermann Göring“)
  • Rothschild, Salomon Mayer / Anselm Salomon / Albert Salomon / Louis
  • Rudolf, arcivévoda habsburský, arcibiskup olomoucký
  • Rudolfova huť
  • Vítkovice Holding
  • Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT)
  • Vítkovické železárny
  • Vítkovické železárny Klementa Gottwalda (VŽKG), Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda, koncern VÍTKOVICE

KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVÉ OCHRANY

  • k.ú. Hrabůvka
  • Jubilejní kolonie, ulice Edisonova, Heritesova, Jubilejní, Letecká, Slezská, Velfíkova a Závodní
  • k.ú. Moravská Ostrava
  • Elektrárna koksovny Karolina
  • Žofinská huť, Energetická ústředna č. III
  • k.ú. Vítkovice
  • Dolní oblast Vítkovice, technologický tok těžby uhlí, koksování a výroby železa / závod 1 vysoké pece
  •    Rudolfova huť
  •    Důl Hlubina /Důl Laušman (k.ú. Moravská Ostrava)
  •    Úpravna uhlí, uhelná služba
  •    Koksovna
  •    Vysoké pece
  •    Energetická ústředna č. II 1
  •    Energetická/ Dmychadlová ústředna č. VI /Malý svět techniky
  • Plynojem/multifunkční hala „Gong“
  • Energetika / závod 8 / ČEZ
  • Fara, ulice Věžní
  • Kostel sv. Pavla, Mírové náměstí
  • Mostárna a kodárna, závod 6, ulice 1. Máje
  • Obytné objekty, tzv. Nové Vítkovice
  •    Anglická kolonie, Mírové náměstí
  •    I-bloky (I-domy), Ruská č. 44
  •    Josefinská kolonie, ulice Erbenova, Floriánova, Kovářská, Meziuliční, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Ryškova, Sirotčí a Taviiská
  •    Kairo kolonie, ulice Kotěrova a Šalounova
  •    Kasárna, ulice Kotkova, Nerudova, Jeremenkova
  •    Ocelářská kolonie, ulice Ocelářská
  •    Sirotčí kolonie, ulice Sirotčí
  •    Štítová kolonie, ulice Lidická, Nerudova a Tržní
  •    U-bloky (U-domy), ulice Mírová, Jeremenkova a Věžní
  •    Úřednická dvojvila, ulice Ruská a Výstavní
  • Obchodní a stravovací zařízení
  •    Tržnice, ulice Mírová, Sirotčí, Jeremenkova a Holasova
  •    Závodní hotel. Mírové náměstí. Ruská ulice
  •    Závodní jídelna. Kolková ulice
  • Parní jeřáb, ulice 1. máje 176
  • Plynojem MAN (k.ú. Moravská Ostrava), ulice 1. máje
  • Radnice, Mírové náměstí
  • Školní zařízení
  •    Česká obecná škola císaře Františka Josefa, Zengrova a Ocelářská ulice
  •    Česká dívčí pokračovací a hospodyňská škola / Škola pro ženská povolání / Střední zdravotnická škola, ulice Jeremenkova a 1. máje
  •    Jesle, mateřská škola, ulice Prokopa Velikého
  •    Německá obecná a měšťanská škola dívčí, mateřská škola a hospodyňská škola, Holasova ulice
  •    II. německá obecná škola chlapecká a II. německá obecná škola dívčí / 1. česká obecná škola chlapecká a I. česká obecná škola dívčí / základní škola, nárožní ulice Ocelářské a Šalounovy
  •    Německá měšťanská škola / Střední zdravotnická škola, mezi ulicemi Mírová a Jeremenkova 181 Učňovský domov, ulice 1. máje 181
  •    Závodní dívčí škola / I. německá obecná škola dívčí, nároží ulic Ruská a Jeremenkova
  •  Továrna na litou ocel / závod 3 / VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
  •    Stará ocelárna / Ocelárna II, Ruská a Holasova ulice
  •    Kovárna, tzv. parní divize, pancéřová trať
  •    Těžká mechanika
  •    Plynojem, Holasova ulice
  • Válcovna trub (rourovna), závod 4, Válcovna trub Třineckých železáren, a. s., Výstavní ulice
  • Volnočasová a tělovýchovná zařízení
  •    Městské lázně, nároží ulic Lidická a Zengrova
  •    Plovárna, ulice Ruská
  •    Sportovní stadion, ulice Závodní
  •    Tělocvična, ulice 1. máje
  •    Závodní lázně, ulice Ruská
  • Zámeček, ředitelská vila, Výstavní ulice
  • Zdravotní a sociální zařízení
  •    Městský chudobinec / dům s pečovatelskou službou, ulice Lidická
  •    Závodní nemocnice
  •    Závodní sirotčinec, ulice Sirotčí
  • k.ú. Zábřeh nad Odrou
  •    Nová ocelárna a válcovna / závod 2 / VÍTKOVICE STEEL, a. s., ulice Pohraniční
  •    Nová ocelárna / Ocelárna I
  •    Válcovna

REGISTR KOKSOVEN

REGISTR VYSOKÝCH PECÍ

REGISTR OCELÁŘSKÝCH A PUDLOVACÍCH PECÍ

REGISTR VÁLCOVACÍCH TRATÍ

LITERATURA A PRAMENY

SUMMARY