Kulturní dědictví Vítkovických železáren

Detailed information

Year:

2019

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

259

ISBN:

978-80-85034-80-6

catalog printed-publication

170 Kč

in stock

Buy

170 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

 

2. rozšířené vydání

Publikace přístupnou formou (historické a současné fotografie, technologická schémata, axonometrické kresby, mapové přílohy a přehledové tabulky) vysvětluje složitost a vzájemnou provázanost celé ostravsko-karvinské aglomerace. Kniha představuje průmyslové dědictví (průmyslové objekty a technické zařízení) Vítkovických železáren a navazující tzv. sociální instituce (obytné a sociální zázemí) chráněné podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, dále také na objekty a technické zařízení ve své době významné a dnes částečně nebo zcela zaniklé. Technické zařízení reprezentuje především technologický tok: těžba uhlí – koksování – výroba surového železa – zkujňování surového železa (ocelářství) – tváření (kovárna, válcovna, válcovna trubek). Obytné a sociální zázemí pro zaměstnance, bez kterého by stabilní výroba nebyla možná, představuje průmyslové město Nové Vítkovice ve Vítkovicích a Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Pro snadnější orientaci v historickém vývoji, technologických pojmech a místopisu je publikace členěna na kapitoly a katalogy. Kapitola Historický vývoj, včetně podkapitoly Památková ochrana a hledání nového využití, stručně charakterizuje historické souvislosti a současný stav. Kapitola Technický vývoj se snaží prostřednictvím lapidárních popisů a názorných reálných schémat vysvětlit podstatu a vývoj jednotlivých technologií využívaných ve Vítkovických železárnách. Jednotlivé kapitoly a katalogy jsou provázány formou vzájemných odkazů na kapitolu o technickém vývoji, na hesla katalogu podnikatelů a společností a na hesla kulturních památek. Katalog kulturních památek a plošné ochrany je řazen abecedně podle katastrálních území, dále typologického označení a prvního názvu (v průběhu vývoje se název obvykle několikrát měnil), případně aktuální adresy.

Obsah:

ÚVOD 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Historický vývoj Vítkovických železáren

 •    Koncepce založení železáren
 •    Založení Rudolfovy huti a její vývoj na místě dnešní tzv. Dolní oblasti Vítkovice
 •    Stavba pudlovny v Rudolfově huti a první provozní výsledky
 •    Výstavba prvých vysokých pecí
 •    Počátek výroby kolejnic
 •    Změna vlastnických poměrů
 •    Doprava a připojení na železniční síť
 •    Zavedení výroby plávkové oceli v Bessemerových konvertorech
 •    Zavedení pecí skotského typu a jejich nová lokace
 •    Vytvoření Vítkovického horního a hutního těžířstva (VHHT)
 •    Nástup Paula Kupelwiesera a modernizace výroby
 •    Zavedení martinských pecí a Thomasova konvertoru
 •    Zavedení tzv. Vítkovického duplexního pochodu
 •    Zakoupení Schiillerovy hutě a její přeměna na pudlovnu
 •    Pronájem a následná koupě Žofinské hutě
 •    Rozvoj závodu a orientace na zbrojní výrobu
 •    Nová koncepce vysokopecního závodu a výstavba vysokých pecí novějšího typu
 •    Založení Nové ocelárny a válcovny v Zábřehu a období 1. světové války
 •    Meziválečné období, výstavba válcovny za studená a železárny ve Fryštátu
 •    Zavedení výroby v elektrických pecích
 •    Změny vlastnických poměrů
 •    Období 2. světové války, založení tzv. Jižního závodu
 •    Období po roce 1945
 •    Období po roce 1948
 •    Přestavba vysokopecního závodu a stavba velkokapacitních vysokých pecí o obsahu 1 100  m³
 •    Zavedení sekundární metalurgie
 •    Atomový program a modernizace elektrických obloukových pecí
 •    Zahájení výroby oceli v konvertorech OXYVIT
 •    Modernizace válcoven
 •    Válcovna tlustých plechů kvarto 3,5
 •    Poslední období provozu vysokých pecí do ukončení výroby v letech 1972-1998
 •    Změna politických a hospodářských poměrů po roce 1989
 •    Ukončení výroby vysokých pecí
 •    Modernizace a změny v ocelárnách a válcovnách v nových hospodářských poměrech

Obecně-historické a kulturně-společenské aspekty historie Vítkovic

 •    Obyvatelstvo v době rozkvětu obce
 •    Propojení podniku a správy Vítkovic
 •    Vítkovice městem
 •    Vytvoření Velké Ostravy a postupný úpadek
 •    Urbanistický a stavební vývoj obce v kontextu zájmů a potřeb Vítkovických železáren
 •    Vznik železáren jako impuls к proměně vsi
 •    Příchod Paula Kupelwiesera: počátek nové éry
 •    Nové Vítkovice, městský satelit moderního typu
 •    První etapa: počátek budování projektu Nové Vítkovice
 •    Druhá etapa: ideální naplňování koncepce
 •       Obytné objekty
 •       Vodárna a vodovod
 •       Katolický kostel
 • Třetí etapa: podnik versus město
 •       Zdravotní, školní, tělovýchovná a volnočasová zařízení
 •       Dotváření urbanistické kompozice
 •       Jižní čtvrt
 • Válečná a meziválečná období: desetiletí pozvolného odkvětu
 •       Církevní, společenská a sportovní zařízení
 •       Náměstí Jiřího z Poděbrad
 • Vítkovice po 2. světové válce: viditelný úpadek
 •    Nové naděje

Památková ochrana a hledání nového využití

 •    Prvé systematické průzkumy průmyslového dědictví
 •    Muzejní aktivity
 •    Studentské projekty, důležitá etapa hledání nového využití
 •    Systematické průzkumy prováděné Národním památkovým ústavem
 •    Památková ochrana vybraných objektů a technického zařízení
 •    Zapsání statků České republiky do seznamu světového kulturního dědictví
 •    Postupné kroky к obnově
 •    Konverze a realizace nového využití
 •    Památková koncepce a architektonická vize

TECHNOLOGICKÝ A TYPOLOGICKÝ VÝVOJ HUTNICTVÍ ŽELEZA

Technologický tok hutnictví železa

Těžba uhlí

Těžba a úprava rud

Výroba koksu, koksování

 •    Koks
 •    Koksovna
 •    Technologický postup koksování (karbonizace)
 •    Koksovací pece
 •       Milíře
 •       Schaumburské pece (obřadové pece)
 •       Úlové pece
 •    Plamenné pece, využití vedlejších produktů karbonizace
 •       Pece typu Francois-Gobiet
 •       Pece typu Coopée
 •       Pece Ringel
 •    Využívání vedlejších produktů a regenerace tepla
 •       Pece typu Otto-Hoffmann
 •       Pece typu Koppen
 •    Koksochemie, zpracování vedlejších produktů karbonizace
 •       Koksárenský plyn
 •       Oddělováni dehtu
 •       Oddělováni čpavku (NH J 100 Oddělováni benzolu (benzolka)

Výroba surového železa

 •       Surové železo
 •       Vysokopecní plyn
 •       Struska
 •    Technologický postup výroby surového železa
 •       Základní druhy želez
 •    Vysoká pec
 •       Profil vysoké pece
 •       Zavážecí zařízení a uzávěr sazebny
 •    Konstrukce vysokých pecí ve Vítkovických železárnách
 •       Pece belgického typu 106 Pece skotského typu 106
 •       Pece skotského typu tzv. Lürmannova konstrukce
 •       Pece novějšího typu, tzv. Büttgenbachova konstrukce
 •       Sovětské typové konstrukce
 •    Ohřev větru a dmýchání
 •       Dmychadla
 •       Ohřívače větru
 •    Čištění vysokopecního plynu, vysokopecní potrubní trasy
 •       Prašník
 •       Plynočistírna LURGI

Zkujňování surového železa, ocelářství

 •    Ocelárna
 •    Zkujňovací pochod (zkujňování, ocelářský pochod)
 •       Kyselé a zásadité pochody
 •       Duplexní pochod
 •    Plávkové a svářkově pochody, ocelářské pece
 •       Pudlovací pece
 •       Pudlování (míchání)
 •       Dvojitá stabilní pudlovací pec (patent Küper)
 •       Dvojitá otočná pudlovací pec (patent Pietzka)
 •    Konvertory
 •       Konvertor
 •       Bessemerův konvertor
 •       Thomasův konvertor
 •       Kyslíkový konvertor OXYVIT
 •    Nístějová plamencová pec s regeneračním topením
 •       Martinský pochod
 •       Martinská pec / Siemens-Martinská pec/S-M pec
 •       Wellmannova pec
 •       Talbotova pec
 •       Tandemová pec
 •       Kelímkové pece
 •    Elektrické pece
 •       Elektrické obloukové pece
 •    Sekundární metalurgie
 •       Zařízení SL tryska (Skandinávská tryska, Scandiavian Lance)  
 •       Pánvová pec (LF)
 •       Zařízení ISSM
 •    Odlévání
 •       Lití oceli (licí pánev, kokila, ingot)
 •       ZPO, zařízeni plynulého odlévání (konlití)

Tváření

 •    Válcování
 •    Podélné válcování
 •       Dvouválcová stolice - duo (jednosměrné, reverzní)
 •       Tříválcová stolice - trio, Lauthovo trio
 •       Čtyřválcová stolice - kvarto
 •       Mnohoválcové stolice
 •       Univerzální stolice
 •    Kosé válcování, válcovna trubek
 •       Válcovací trať s poutničkou stolici-Mannesmann
 •       Válcovací trať s automatikem – Stiefel
 •    Kování
 •    Stroje pro kování
 •       Buchary
 •       Lisy

KATALOG PODNIKATELŮ, SPOLEČNOSTÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

 • Arcibiskupství olomoucké
 • Geymüller, Johann Heinrich
 • Gutmann, Wilhelm / David / Max
 • Kupelwieser, Paul
 • První rakousko-uherská vysokopecní společnost
 • Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“ (AG Reichswerke „Hermann Göring“)
 • Rothschild, Salomon Mayer / Anselm Salomon / Albert Salomon / Louis
 • Rudolf, arcivévoda habsburský, arcibiskup olomoucký
 • Rudolfova huť
 • Vítkovice Holding
 • Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT)
 • Vítkovické železárny
 • Vítkovické železárny Klementa Gottwalda (VŽKG), Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda, koncern VÍTKOVICE

KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVÉ OCHRANY

 • k.ú. Hrabůvka
 • Jubilejní kolonie, ulice Edisonova, Heritesova, Jubilejní, Letecká, Slezská, Velfíkova a Závodní
 • k.ú. Moravská Ostrava
 • Elektrárna koksovny Karolina
 • Žofinská huť, Energetická ústředna č. III
 • k.ú. Vítkovice
 • Dolní oblast Vítkovice, technologický tok těžby uhlí, koksování a výroby železa / závod 1 vysoké pece
 •    Rudolfova huť
 •    Důl Hlubina /Důl Laušman (k.ú. Moravská Ostrava)
 •    Úpravna uhlí, uhelná služba
 •    Koksovna
 •    Vysoké pece
 •    Energetická ústředna č. II 1
 •    Energetická/ Dmychadlová ústředna č. VI /Malý svět techniky
 • Plynojem/multifunkční hala „Gong“
 • Energetika / závod 8 / ČEZ
 • Fara, ulice Věžní
 • Kostel sv. Pavla, Mírové náměstí
 • Mostárna a kodárna, závod 6, ulice 1. Máje
 • Obytné objekty, tzv. Nové Vítkovice
 •    Anglická kolonie, Mírové náměstí
 •    I-bloky (I-domy), Ruská č. 44
 •    Josefinská kolonie, ulice Erbenova, Floriánova, Kovářská, Meziuliční, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Ryškova, Sirotčí a Taviiská
 •    Kairo kolonie, ulice Kotěrova a Šalounova
 •    Kasárna, ulice Kotkova, Nerudova, Jeremenkova
 •    Ocelářská kolonie, ulice Ocelářská
 •    Sirotčí kolonie, ulice Sirotčí
 •    Štítová kolonie, ulice Lidická, Nerudova a Tržní
 •    U-bloky (U-domy), ulice Mírová, Jeremenkova a Věžní
 •    Úřednická dvojvila, ulice Ruská a Výstavní
 • Obchodní a stravovací zařízení
 •    Tržnice, ulice Mírová, Sirotčí, Jeremenkova a Holasova
 •    Závodní hotel. Mírové náměstí. Ruská ulice
 •    Závodní jídelna. Kolková ulice
 • Parní jeřáb, ulice 1. máje 176
 • Plynojem MAN (k.ú. Moravská Ostrava), ulice 1. máje
 • Radnice, Mírové náměstí
 • Školní zařízení
 •    Česká obecná škola císaře Františka Josefa, Zengrova a Ocelářská ulice
 •    Česká dívčí pokračovací a hospodyňská škola / Škola pro ženská povolání / Střední zdravotnická škola, ulice Jeremenkova a 1. máje
 •    Jesle, mateřská škola, ulice Prokopa Velikého
 •    Německá obecná a měšťanská škola dívčí, mateřská škola a hospodyňská škola, Holasova ulice
 •    II. německá obecná škola chlapecká a II. německá obecná škola dívčí / 1. česká obecná škola chlapecká a I. česká obecná škola dívčí / základní škola, nárožní ulice Ocelářské a Šalounovy
 •    Německá měšťanská škola / Střední zdravotnická škola, mezi ulicemi Mírová a Jeremenkova 181 Učňovský domov, ulice 1. máje 181
 •    Závodní dívčí škola / I. německá obecná škola dívčí, nároží ulic Ruská a Jeremenkova
 •  Továrna na litou ocel / závod 3 / VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
 •    Stará ocelárna / Ocelárna II, Ruská a Holasova ulice
 •    Kovárna, tzv. parní divize, pancéřová trať
 •    Těžká mechanika
 •    Plynojem, Holasova ulice
 • Válcovna trub (rourovna), závod 4, Válcovna trub Třineckých železáren, a. s., Výstavní ulice
 • Volnočasová a tělovýchovná zařízení
 •    Městské lázně, nároží ulic Lidická a Zengrova
 •    Plovárna, ulice Ruská
 •    Sportovní stadion, ulice Závodní
 •    Tělocvična, ulice 1. máje
 •    Závodní lázně, ulice Ruská
 • Zámeček, ředitelská vila, Výstavní ulice
 • Zdravotní a sociální zařízení
 •    Městský chudobinec / dům s pečovatelskou službou, ulice Lidická
 •    Závodní nemocnice
 •    Závodní sirotčinec, ulice Sirotčí
 • k.ú. Zábřeh nad Odrou
 •    Nová ocelárna a válcovna / závod 2 / VÍTKOVICE STEEL, a. s., ulice Pohraniční
 •    Nová ocelárna / Ocelárna I
 •    Válcovna

REGISTR KOKSOVEN

REGISTR VYSOKÝCH PECÍ

REGISTR OCELÁŘSKÝCH A PUDLOVACÍCH PECÍ

REGISTR VÁLCOVACÍCH TRATÍ

LITERATURA A PRAMENY

SUMMARY

                                                          

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)