Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-85034-67-7

catalog Tištěná verze

170 Kč

Rozebráno

Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci "Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace" autorského kolektivu vedeného Milošem Matějem. Odborná publikace nabízí nejen přehled chráněného průmyslového dědictví oblasti, ale také přehled technického zařízení a objektů, které byly ve své době významné. Dnes již částečně nebo zcela zanikly a čitelné jsou pouze v podobě stavebních fragmentů a terénních pozůstatků.

Publikace nabízí postupnou orientaci ve složitém vývoji a provázanosti jednotlivých oborů. Autor v úvodní části „Historický vývoj“ nastiňuje základní etapy dolování (včetně geografických a geologických poměrů), vzájemné provázání s železniční dopravou a dalšími odvětvími využívajícími vytěžené uhlí (koksárenství, neúspěšný pokus výroby surového železa, výroba briket, energetika). Další kapitola je věnována technickému a stavebnímu vývoji.

"Katalog společností a důlních podnikatelů" uvádí základní informace o podnikatelských subjektech, těžebních společnostech a významných osobnostech. Hlavní část představuje "Katalog kulturních památek a průmyslového dědictví". Katalog je řazen abecedně, vždy podle katastrálního území a nejstaršího názvu podniku. (Název podniku se v průběhu vývoje obvykle několikrát měnil.) Na textovou část vždy navazuje přehledová mapa s vyznačenými objekty a technickým zařízením významným z hlediska památkové péče. V závěru knihy se nachází celková přehledová mapa a tabulky s informacemi o dataci a typologii.

Publikace je financována z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a s dotační podporou Nadace Landek Ostrava.
Obsah:

ÚVOD

POPIS ROSICKO-OSLAVANSKÉHO REVÍRU  

Územní poměry

Geologické poměry

HISTORICKÝ VÝVOJ ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACE

Vývoj dobývání v rosicko-oslavanské pánvi

 • Počátky hornické činnosti
 • Prvé nálezy uhlí
 • Štolové a mělké dobývání v jednotlivých částech revíru
 • Jižní část revíru
 • Nejjižnější část revíru, Oslavany-Dolina
 • Střední část revíru
 • Severní část revíru
 • Přechod na hlubinné dobývání, hloubení jam na tzv. druhou hloubku
 • Rozšíření odbytu uhlí, zprovoznění uhelné dráhy a založení železáren
 • Založení velké těžební společnosti
 • Modernizace a rozmach těžby, působení Jaroslava Jičínského
 • Období 1. světové války a poválečný vývoj, konečná fúze těžebních společností
 • Prohlubování dolů, systém tzv. kaskádního těžení
 • Období 2. světové války
 • Znárodnění dolů a poválečný vývoj
 • Geologický průzkum pánve
 • Dobývání visutých uhelných zásob z minulosti
 • Generální rekonstrukce revíru
 • Útlum těžby uhlí
 • Vývoj koksárenství

Vývoj železniční dopravy

 • Stavba Brněnsko-rosické dráhy
 • Stavba odbočné tratě
 • Přeměna lokální dráhy na tranzitní trať
 • Českomoravská transverzální dráha
 • Místní dráha Kounice-Ivančice-Oslavany (KIOD)

Vývoj elektrárenství

 • Počátky elektrifikace
 • Přespolní elektrárna
 • Všeužitečné podniky a soustavná elektrifikace
 • Znárodněni energetiky a poválečný vývoj

Vývoj památkové ochrany a hodnocení průmyslového dědictví

TECHNICKÝ A STAVEBNÍ VÝVOJ

 • Uhelné hornictví
 • Dobývací metody
 • Metody povrchové těžby
 • Metody těžby při mělkém dolování
 • Metody těžby při hlubinném dolování
 •    Metoda pilířování a zátinkování (směrné pilířováni, úpadní pilířování, upadní a směrné zátinkování)
 •    Metoda plástového dobýváni
 •    Metoda stěnování (Piňosovo stěnování)
 • Mechanizace dobývání
 • Ruční nářadí
 • Mechanizace dobývání
 •    Sbíjeci kladiva
 •    Bráždičky
 •    Dobývací kombajny
 • Horizontální důlní doprava
 • Doprava ve štolách a mělkých dolech
 • Doprava v porubech a přilehlých chodbách  
 • Kolejové tratě
 •    Důlní doprava koňmi
 •    Důlní lokomotivy
 • Závěsná důlní doprava a pásová doprava
 • Svislá důlní doprava, těžní stroje
 • Těžní rumpály
 • Těžní žentoury
 • Parní těžní stroje
 • Bubnové těžní stroje
 • Těžní stroje s třecím kotoučem, systém Kocpe
 • Elektrické těžní stroje
 • Jámové (těžní) budovy
 • Úhlový (rohový) typ těžní budovy
 • Lineární (podélný) typ těžní budovy
 • Centrální typ těžní budovy
 • Volné stojící jámové budovy
 • Těžní věčže
 • Zděné těžní věže
 • Pyramidální těžní věže
 • Kozlíkové těžní věže anglického typu
 • Vzpěrové věže německého typu
 • Těžní věže i nadzemní strojovnou

Elektrárenství

 • Tepelná elektrárna, uhelná elektrárna
 • Uhelné a vodní hospodářství
 • Kotle, kotelna
 • Turbosoustrojí, strojovna
 • Tepelná turbína
 • Alternátor/ Generátor
 • Rozvodna, rozvodní soustavy, vedení VVN, VN a NN
 • Rozvodné soustavy

Železniční doprava

 • Výpravní budovy, staniční budovy
 • Výtopny, remízy
 • Vodárny
 • Strážní domky

KATALOG SPOLEČNOSTÍ A DŮLNÍCH PODNIKATELŮ

 • Bauer, Aron, Mořic Jan (Moritz Johann), Viktor
 • С. k. privilegované Innerbergské hlavní téžířstvo
 • (K.-k. privilegierte Innerberger Hauptgewerkschaft)
 • C. k, privilegovaná Rakouská společnost státní dráhy (K.-k. privilegierte Staats - Eisenbahn - Gesellschaft), StEG / C. k. privilegovaná Rakousko
 • uherská společnost státní dráhy (K. u k. privilegierte österreichisch-ungarische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft) / C. k. Rakouské státní dráhy (K.-k. österreichische Staatsbahnen), StB           
 • C. k. prüplavni a hornická společnost
 • (K.-k. privilegierte Canal und Bergbau Compagnie)
 • C. k. výhradně privilegovaná společnosr Severní dráhy císaře Ferdinanda (K.-k. ausschliesslich privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, KFNB)
 • / C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (K.-k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn)/ Severní dráha Ferdinandova, SDF
 • C. k. výhradně privilegovaná Brnčnsko-rosická dráha
 • (K.-k. ausschliesslich privilegierte Brünn-Rossitzer Eisenbahn), BRE
 • Československé státní dráhy, ČSD / Protektorátní dráhy Čech a Moravy, ČMD / České dráhy, ČD  Herring,Jan (Johanu) rytíř,Jan Arnošt (Johann Ernest)
 • Jenich, Josef
 • Jičínský Jaroslav, Prof. Ing. Dr. Mont. h.c.
 • Klein, František (Franz), František 1., František II.,
 • František 111., Vojtěch (Albert), 1 lubert, Bedřich (Friedrich)
 • Kiittncr, Benedikt
 • Locker, Bedřich (Friedrich), Ing.
 • I .öhncr, Ferdinand
 • Lorenzi, Alois
 • Müller,Jan (Johann) Baptista, Anna, Antoníni (Anton), Ferdinand,Jan (Johann) Danieljan (Johann), František (Franz) a Theodor / Müllcrovo těžířstvo
 • Oslavanské panství
 • Rahn, Adam, Antonín (Anton) I, Antonín (Anton) 11,Jindřich I,Jindřich II
 • Rakouská akciová společnost na dodání elektřiny
 • (Oesterreichischcn Elcktrizitäts-Lieferungs-Aktien-Gescllsehaft), OELAG
 • Rakouská alpinská montánní společnost (Oestcrrcichisch-Alpine Montangcscllschaft)
 • Riedl, František (Franz)
 • Rittler, Ferdinand, František, Julius, Hugo
 • Rosická báňská společnost (Rossitzer Bcrgbaugesellschaft), RBS
 • Rosická báňská společnost Láska boží, a.s.
 • Rosické elektrárny (Rossitzer Elektrizitäts-Werke),
 • ROE / Západomoravské elektrárny, ZMĽ / ČĽZ
 • Rosické panství
 • Rosické těžířstvo železných hutí (Rossitzer Eisen Hütten Gewerkschaft)
 • Rosické uhelně doly, národní podnik 0
 • Těžířstvo Františka (Francisci Gcwckschaft) / Těžířstvo dul Františka (Franciska Zeche Gewerkschaft) 0
 • Těžířstvo Láska Boží (Gottcslicbe Gewerkschaft) / Karne nouhelný Dúl Láska Boží, a.s        
 • Těžířstvo Matka Boží (Mutter Gottes Gewerkschaft) / Boží Matka
 • Těžířstvo rytíř Baratta a spol.
 • Těžířstvo rytíř Herring a spol.
 • Těžířstvo sv. František / Smetana Leopold, František, Jan, Michal
 • Těžířstvo sv. Trojice / Těžířstvo Svatotrojické
 • Thomcrer, Johann Augustin        
 • Uhlig, Christian Gotthclf, Mariana
 • Všeobecná elektrotechnická společnost – Union (Allgemeine Etektrizitäts-Gesellschaft-Union), AEG-Union

KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

 • k.ú. Brno, železnice
 • Hlavni nádraží, severní a stárni, horní nádraží
 • Rosické nádraží / Rosir/.crbahnhof, dolní nádraží 10/ k.ú. Horní Heršpice, nádraží
 • Křížení tratí
 • Výpravní budova
 • k.ú. Oslavany, Dědičná štola
 • k.ú. Oslavany, dul Kukla / Václav Nosek
 • k.ú. Oslavany, elektrárna Union / Oslavanská přespolní elektrárna / Elektrárna prosincově stávky
 • k.ú. Oslavany, Havírna / Werkhof
 • k.ú. Padochov, dul Františka
 • k.ú. Střelíce, nádraží
 • k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, důl Herring
 • k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, dul Julius / Nová jáma / Juranovy závody
 • k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, nádraží
 • k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, obytně objekty
 • Amaliengruml / Stará kolonie
 • Hutnická kolonie
 • Nová kolonie
 • Martinská kolonie
 • Kasárna
 • k.ú. Zastávka, železárny Alfonsova huť / firma Strebel, firma Polák a Hopp, firma Karel Urbanovský / Šmeralovy závody Brno / FORM / Metalpress
 • k.ú. Zbýšov, důl Jindřich II            
 • k.ú. Zbýšov, důl Na Láně / Samson / Simson
 • k.ú. Zbýšov, obytné objekty
 • Ráhnová kolonie. Dolní kolonie
 • Horní kolonie
 • Dům Na Láně, Müllerova kolonie
 •  Kolonie Majrov
 • k.ú. Zbýšov, železnice

REGISTR ÚVODNÍCH I DŮLNÍCH DĚL ROSICKO-OSLAVANSKÉHO REVÍRU

REGISTR ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK

V ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI

REGISTR LANOVÝCH DRAH V ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI

REGISTR KOKSOVEN

V ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI

MAPOVÉ PŘÍLOHY REGISTRU ÚVODNÍCH DŮLNÍCH DÉL, ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK, LANOVÝCH DRAH A KOKSOVEN

LITERATURA A PRAMENY

Literatura

Prameny

SUMMARY